MATCH INFORMATION

Match Name:              Rebels Trophy 2020
Level: III, Handgun

Region: Slovak Republic
City: Komarno
Organizer: SK Hodkovce & Rebels
Match Director: JANETTE HAVIAROVA (SVK) & ZACHAR BYSTRIK (SVK)
Range Master: KURT KREUTZER (AUT) & PETER KOPUNEC (SVK)

Pre Match Date: October 1st to 2nd 2020 (Thursday - Friday)
Main Match Date: October 3rd to 4th 2020 (Saturday - Sunday)
Discipline: HG + PCC
Number of Days: 2 (all stages shot in 2 days)
Minimum Rounds: 420
Number of Stages: 21 , Charity Event
Registration Deadline: September 25th 2020

Contact Name: Janette Haviarova
Contact E-mail: rebelstrophy @ gmail.com
Contact phone: +421 905 34 97 68
Web Site: www.rebelszone.com
Facebook: www.facebook.com/rebelstrophy/
Registration: https://ipsc-dvc.org/

  IMPORTANT INFORMATIONS - DATE CHANGE

Dear friends,

We are monitoring the situation due to COVID-19 pandemic and We are following the recommendations provided by the World Health Organisation, health authorities and our goverment. The safety is the first for all participants, so unfortunatelly We had to change the date of our event at the same location.

We made all preparation work which has beed done to make your match comfortable and unforgettable.

We will continue to monitor the situation closely and share any informations to you.

NEW DATE IS: 03rd  – 04th October 2020 (MM)

1st – 2nd october 2020 (PM)

Thanks for understanding and We look forward to seeing you at the range.

 

Your Rebels family

 

 

Milí priatelia,

Moniturujeme situáciu okolo vírusu COVID-19  a sledujeme odporúčania svetovej zdravotníckej organizácie WHO, zdravotníckych inštitúcií a našej vlády. Bezpečnosť je nadovšetko a pre všetkých, a preto sme bohužiaľ boli nútení presunúť termín preteku na nový termín na rovnakom mieste.

Pracovali sme doteraz na príprave preteku, aby ste sa cítili pohodlne a užili si ho naplno.

Budeme monitorovať situáciu a zdieľať akékoľvek informácie.

NOVÝ TERMÍN: 03.- 04.10.2020 (MM)

01 - 02.10.2020 (PM)

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás na strelnici.

 

Vaša Rebelská rodina

 

REGISTRATION FEE:

REGISTRATION FEE - 110 €, JUNIOR 70 € - Deadline Date payment/organisation – September 25th 2020

ON THE RANGE - 150 € only if We have free slots

SPONSORSHIP FEE FOR PREMATCH - 110 €

IF YOU WANT TO SHOOT BOTH DISCIPLINES (HG+PCC), please contact us by email: rebelstrophy@gmail.com.

System for shooting 2 disciplines: PM - discipline for scoring, MM - discipline for training-without scoring

- It is not allowed to shoot 2 disciplines in 1 day. You can shoot second discipline only for "training" without scoring.

REGISTRATION FEE FOR SHOOTING 2 DISCIPLINES:

REGISTRATION FEE: 180 €.

Payment Info: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

SWIFT: CEKOSKBX

Account owner: Rebels

Address payments on account: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

 

Your name and registration symbol from registration obtained during the registration process. for identification of your payment. If you pay for more shooters, please write names and registration symbols of all shooters. We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. In the field "Details Of Charges" choose "OUR". However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received, has to be paid in cash at the shooting range.

 

Squading is available after accepting the payment. If you not receive confirmation email in one week after your payment, please contact Match Director - rebelstrophy @ gmail.com.

 

Organiser reserves the right to after the squadding or in some cases, move shooters from and to the waiting list and all the rights to change the terms and conditions during organisation of the match. Registration for the match does not guarantee a slot in the match, Your registration is finished only by paying registration fee.

 

Registration Fees are no refunding, but it can be transferred to other registered shooter.

 

XMAS LOTTERY - every shooter registered and payed FIRST MOMENT REGISTRATION FEE (from November 15th - December 31st 2019) will automatically join the "XMAS LOTTERY".

 

The winners will be announced in the beginning of January 2020.

 

Štartovné na pretek:

 

ŠTARTOVNÉ NA PRETEK - 110 €, JUNIOR 70 € - posledný deň platby a organizačných zmien v preteku – 25. September 2020

 PLATBA NA STRELNICI - 150 € len ak sú ešte voľné sloty!!!

 SPONZORSKÝ POPLATOK NA PREMATCH - 110 €

 AK CHCETE STRIEĽAŤ OBE DISCIPLÍNY (HG+PCC), prosím, kontaktujte nás emailom: rebelstrophy@gmail.com.

 Systém pre strieľanie 2 disciplín: PM - disciplína so skórovaním, MM - disciplína pre Váš tréning-bez skórovania

 - Nie je dovolené strieľať 2 disciplíny počas 1 dňa. Môžte strieľať druhú discilínu, ale len pre Váš "tréning" bez skórovania.

 REGISTRAČNÝ POPLATOK PRI STRIEĽANÍ 2 DISCIPLÍN:

 REGISTRAČNÝ POPLATOK:  180 €.

 ÚDAJE K PLATBE: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

 SWIFT: CEKOSKBX

 Vlastník účtu: Rebels

 Adresa banky: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

 Vaše meno a priezvisko plus registračný symbol, ktorý dostanete počas registrácie je symbol na identifikáciu platby. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte nám mená a registračné symboly všetkých strelcov. Prosíme všetkých strelcov pri platbe zo zahraničia, uhradiť bankové poplatky patriace k bankovému transferu sumy. V prípade nezrovnalostí sa dopláca rozdiel na strelnici priamo pri registrácii.

 Zaradenie do squadov je možné až po zaplatení štartovného. Ak nedostanete potvrdzovací email týždeň po Vašej úhrade, prosím kontaktujte Riaditeľa preteku na email - rebelstrophy@gmail.com.

 Organizátor si vyhradzuje právo meniť zaradenie strelcov medzi squadmi, prípadne preradiť strelcov do-z waiting listu či právo akýchkoľvek zmien a podmienok pri organizácii preteku. Registrácia nezaručuje slot v preteku, strelec sa považuje za účastníka preteku jedine zaplatením štartovného.

 Štartovný poplatok sa nevracia, no môže byť prevedený na iného zaregistrovaného pretekára.

 Vianočná lotéria - každý strelec zaregistrovaný so zaplateným FIRST MOMENT registračným poplatkom (od 15.Novembra do 31.Decembra 2018) bude automaticky zaradený do "Vianočnej lotérie".

 Výhercovia budú zverejnený začiatkom Januára 2020.

 

GDPR

 

REBELS TROPHY

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data“ :

 - name and surname

 - email address - birth date

 - photo and video of the event

 - telephone number

 willingly give to the organizer: Sportovo strelecky klub Rebels, ICO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, ICO: 42242002 and 2 Create studio, ICO: 47207361 as „Administrators“.

 2. Your data will be preserved by the Administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for event).

 - your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.

 - your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, informations about outgoing activities.

 3. You declare, that all your Personal Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email adress: rebelstrophy@gmail.com.

 4. Administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing statistic system and Statistic and Marketing Team and processing by software and statistic service.

 5. You can always:

 - withdraw your permit

 - be informed about your Personal Data

 - erase your Personal informations

 - update your Personal Data by writing an email to email adress: rebelstrophy@gmail.com

 

GDPR

REBELS TROPHY

1. Dobrovoľný súhlas automaticky dávate Vašou registráciou a platbou že nasledujúce „Osobné údaje“:

 - Meno a priezvisko

 - Emailová adresa

 - Dátum narodenia

 - Fotografie a video z udalosti

 - Telefónne číslo

 Môžu využívať organizátori: Športovo strelecký klub Rebels, IČO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, IČO: 42242002 and 2 Create studio, IČO: 47207361 ďalej ako „Administrátori“ nasledovne:

 2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 5 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)

 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.

 3. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušenie súhlasu zaslaním emailu na adresu rebelstrophy@gmail.com.

 4. Administrátori použije Vaše osobné údaje automaticky a manuálne Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom software-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

 5. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: rebelstrophy@gmail.com:

 - Zrušiť Váš súhlas – povolenie

 - Byť informovaný o Vašich osobných údajoch

 - Vymazať osobné informácie

 - Aktualizovať Vaše osobné údaje

 - aktualizovať Vaše osobné dáta poprosíme na email: rebelstrophy@gmail.com

REBELS TROPHY FANZONE

...was moved to https://www.rebelstrophy2020.rebelszone.com/rebels-fanzone/

SPECIAL OFFER FOR SPORTSMEN

Special offer for REBELS TROPHY sportsmen with discout for rent a car:
- 20% discount for rent a car during REBELS TROPHY 2020 match
- Pick up your car at Bratislava airport

- This offer is valid for branch in Bratislava, Slovak Republic

- Pick up service is available also in Vienna airport (with special pick up fee 60 Eur) + (return fee 60 Eur)
- We recommend to book your car minimum of 7 days before pick up you car.

To book your car, please contact our partner by email sixt@sixt.sk and write a note "REBELS TROPHY"

Contact person: Mr. Andrej Kapusta, tel: +421 911 833 133

MATCH NEWS